By zuka_x / Get This!

www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26
 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო განხილვისათვის ქვეყნდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პარამეტრები
გთხოვთ თქვენი წინადადებები და შენიშვნები წარმოადგინოთ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში.