სიახლეები ივნისი 2017 წელი » ზესტაფონის საინფორმაციო ვებ გვერდი
By zuka_x / Get This!

www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26
 

30-06-2017, 17:49  - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N 44 2


27/01/2016

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით და ნარჩენების

მართვის კოდექსით გათვალისწინებული, თვითმმართველობის უფლებამოსილებას

მიკუთვნებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის აღრიცხვის

ჟურნალისა და სამართალდარღვევათა ოქმის ჩამოწერის აქტის შესახებ

 

       „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული
კანონის 24–ე მუხლის მე–2 ნაწილისა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2015 წლის 30 ივლისის N16 დადგენილების „საქართველოს ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა კოდექსით და ნარჩენების მართვის კოდექსით
გათვალისწინებული, თვითმმართველობის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმის, მისი წარმოების, გამოყენების,
ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილების მინიჭებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის
დამტკიცების შესახებ“ თანახმად:
 

30-06-2017, 17:37  - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება N 44 1


ზეტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური
დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული თანხის გაცემის წესი


„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24–ე

მუხლის მე–2 ნაწილისა და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16

დეკემბრის N35 დადგენილების „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი

თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თანახმად:

 

30-06-2017, 17:24  - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №5


ზესტაფონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს

დადგენილება №5

2016 წლის 25 თებერვალი

 

. ზესტაფონი

 

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის

პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის

 

საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

    ,,ნორმატიული აქტების შესახებ ,,საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

    შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი

ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის №35 დადგენილების (ვებგვერდი, 21/12/2015, სარეგისტრაციო

კოდი: 190020020.35.127.016195) პირველი, მე-2, მე-3, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-15, მე-16, 161 და მე-19

 

    მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

 

30-06-2017, 17:19  - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №1


ზესტაფონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს

დადგენილება №1

2016 წლის 20 იანვარი

 

. ზესტაფონი

 

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის

პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის

 

საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

     ,,ნორმატიული აქტის შესახებ ,,საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. შევიდეს ცვლილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის №35 დადგენილების (ვებგვერდი,
21/12/2015, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016195) 1-ლ, მე-2, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-
 
12, მე-15, მე-16 და მე-19 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
 

30-06-2017, 17:14  - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №35


ზესტაფონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს

დადგენილება №35

2015 წლის 16 დეკემბერი

 

. ზესტაფონი

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის

პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

 

     ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი
პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“
საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2011 წლის 8 ივლისის №385 ბრძანების შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
 

30-06-2017, 17:09  - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №53


 

ზესტაფონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს

დადგენილება №53

2014 წლის 10 ნოემბერი

 

. ზესტაფონი

 

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 9 ოქტომბრის №48 დადგენილებაში

ცვლილებების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს შემდეგი ცვლილებები ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის

მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 9 ოქტომბრის №48 დადგენილების (სსმ.ვებგვერდი,

16/10/2014;სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.127.016148) №1 დანართში:

1) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

30-06-2017, 17:02  - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №48


ზესტაფონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს

დადგენილება №48

2014 წლის 9 ოქტომბერი

 

. ზესტაფონი

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა

 

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ

 

    ,,საჯარო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

    დამტკიცდეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოხელეთა დამატებითი

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები დანართი N 1-ისა შესაბამისად.

მუხლი 2

    1. დამტკიცდეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოხელეთა დამატებითი

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები დანართი N2-ის შესაბამისად.

    2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების

დაკმაყოფილება სავალდებულოა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელის ვაკანტური

თანამდებობის დასაკავებლად.

მუხლი 3

    კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს.

მუხლი 4

     დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

     ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის

 

     საკრებულოს თავმჯდომარე                                     დავით მაღრაძე

 

 

30-06-2017, 16:57  - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №47


ზესტაფონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს

დადგენილება №47

2014 წლის 9 ოქტომბერი

. ზესტაფონი

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა

 

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

 

   საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2

პუნქტის, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის, „საჯარო მოხელეთა ატესტაციის ჩატარების

წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №412 დადგენილების

შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

   დამტკიცდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის

დებულება, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის საჯარო თანამდებობათა

დასაკავებელი კონკურსის და ატესტაციის ჩატარების წესი. (დანართი N1-ის მიხედვით)

მუხლი 2

   დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

   ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის

 

   საკრებულოს თავმჯდომარე                                      დავით მაღრაძე

 

30-06-2017, 16:50  - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №14


ზესტაფონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს

დადგენილება №14

2014 წლის 14 ივლისი

. ზესტაფონი

 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

 

   საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი

პუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი

პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

   დამტკიცდეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი დანართი №1-ის მიხედვით.

მუხლი 2

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 ივლისის №16

დადგენილება ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტი) დამტკიცების

შესახებ’’.

მუხლი 3

   დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

   ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის

 

   საკრებულოს თავმჯდომარე                                          დავით მაღრაძე

 

 

 

 

28-06-2017, 19:36  - საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები მაჟორიტარმა დეპუტატმა დაათვალიერა


საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა მუნიციპალიტეტში რამდენიმე მისამართზე მიმდინარეობს.  საავტომობილო გზის სარებილიტაციო სამუშაოები დღეს მაჟორიტარმა დეპუტატმა შალვა კიკნაველიძემ, გამგებლის მოადგილესთან ნიკოლოზ კრავეიშვილთან და და შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად დაათვალიერა. მიმდინარე პროექტთა შორისაა 300 არაგველის, მაზნიაშვილის და გორგასალის პირველი შესახვევში გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოები. 300 არაგველის ქუჩის კეთილმოწყობას რეგიონული განვითარების ფონდი აფინანსებს, პროექტის ღირებულება 161285 ლარს შეადგენს. რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებით მიმდინარეობს ასევე მაზნიაშვილის  ქუჩის კეთილმოწყობაც და მისი ღირებულება 145606 ლარს  შეადგენს.  2017  წელს  მუნიციპალიტეტში 17 – მდე საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაა დაგეგმილი.

 
უკან შემდეგი
>