By zuka_x / Get This!

www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26
 

7-11-2013, 15:17  - საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1532


#1532 2013 წლის 31 ოქტომბერი ქ. თბილისი 
 
 
შიდა ტურიზმის ხელშეწყობისა და საბიუჯეტო სახსრების ეფექტურად 
ხარჯვის უზრუნველსაყოფად გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ