სიახლეები მარტი 2013 წელი » ზესტაფონის საინფორმაციო ვებ გვერდი
By zuka_x / Get This!

www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26 www.zestaphoni.ge 0492 25 26 26
 

30-03-2013, 12:26  - ზესტაფონის რაიონის ისტორიული ძეგლები


ზესტაფონის რაიონის ისტორიული ძეგლები .მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სულ 23 ისტორიული ძეგლი არის დღემდე წარმოდგენილი.

 

30-03-2013, 12:15  - ტაბაკინი


ტაბაკინი - სოფელი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, კლდეეთის საკრებულო. მდებარეობს მდინარე აჯამურის (ყვირილის მარცხენა შენაკადი) ხეობაში. ზღვის დონიდან 380 მეტრი, ზესტაფონიდან 7 კილომეტრი.  სოფელში დგას ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი ტაბაკინის მონასტერი.

ტაბაკინის წმინდა გიორგის მონასტერი — მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, ზემო იმერეთის ლამაზ ხეობაში, ქ. ზესტაფონიდან 7-8 კილომეტრის დაშორებით. VII-VIII საუკუნეების ტაბაკინის წმ. გიორგის სახელობის მამათა მონასტერი გამოირჩევა არქიტექტურით, XVI საუკუნის მოხატულობით და მდიდარი ისტორიით.


 

28-03-2013, 12:46  - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური


სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
ავთანდილ კიკნაველიძე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი
5 99 22 61 01
5 91 71 33 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
გოჩა გაბრიჭიძე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
5 93 62 87 82
 
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
გულნარა თუთბერიძე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
5 55 32 05 65
5 91 71 33 02
 
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
ბექა კობახიძე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
5 99 74 74 40
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
 
ბესიკი ხიჯაკაძე
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი
5 99 30 28 10

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 მინდია შალამბერიძე

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

557 72 54 41

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 მზია ფრანგიშვილი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

593 26 06 94

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

 მაია გორგოძე

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

599 16 67 99

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-03-2013, 11:35  - სახანძრო სამაშველო სამსახური


სახანძრო სამაშველო სამსახური
ზვიად მაღლაკელიძე
სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსი
5-99-33-95-07
 

 

 

 

 

 

 

28-03-2013, 09:43  - განკარგულება დაზუსტ. სახ. შესყიდვ. გეგმა


  
 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
განკარგულება # 3
  ქ. ზესტაფონი                                      25  იანვარი 2013  წელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის დაზუსტებული სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ  

`ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ~ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ტ~ ქვეპუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2006 წლის 3 იანვრის #1 ბრძანების ,,სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ~ დებულების მე-4 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად:

 

27-03-2013, 15:43  - კულტურის ცენტრის საშტატო განრიგი


  
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება # 1
 
 ქ. ზესტაფონი                                     25 იანვარი 2013 წელი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრის” სტრუქტურის, საშტატო განრიგისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ

 

26-03-2013, 23:46  - ადგილობრივი ქონების გადასახადები


  
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 დადგენილება № 5

ქ. ზესტაფონი                                                                  26   თებერვალი 2013 წელი


ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი (ქონების) 
ზღვრული ოდენობის შემოღებისა და მისი განკარგვის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „მ" ქვეპუნქტის, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-7 მუხლის პირველი ნაწილის 29-ე თავისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად:
 

26-03-2013, 23:39  - ადგილი, მოსაკრებელი


  
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება  # 4

 
ქ. ზესტაფონი                                                          26  თებერვალი 2013 წელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების დაწესების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „მ" ქვეპუნქტის, ,,სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ" და „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ’’ საქართველოს კანონების, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ" ქვეპუნქტის საფუძველზე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ  დაადგინა:
 

26-03-2013, 23:33  - ზონირება, ნორმატიული ფასი და წლიური საიჯარო ქირა


  
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება № 3
ქ. ზესტაფონი                                                                                   26   თებერვალი 2013 წელი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ზონირების, ნორმატიული ფასის და წლიური ქირის დადგენის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ქ" ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ" ქვეპუნქტისა და „სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 26 ოქტომბრის №603 ბრძანებულების შესაბამისად:

 

26-03-2013, 23:28  - 2 დადგენილება 2013 წლის ბიუჯეტის ცვლილება


  

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
                                                           
                                                              
დადგენილება # 2

   ქ. ზესტაფონი                                                  26 თებერვალი 2013 წელი

                                                      
,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 


„ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 
უკან შემდეგი
>